PUBLISHER AND DISTRIBUTOR OF CHILDREN’S BOOKS

Well-known with Harry Porter, Hunger Games. Making the best in education resources available to all teachers and students.

  • Cung cấp giải pháp và triển khai xây dựng hệ thống thương mại điện tử trên nền tảng Magento cho dự án của Scholastic US tại châu Á (bắt đầu từ Malaysia và Singapore)
  • Quản lý dự án và tương tác với khách hàng thông qua hệ thống quản lý đám mây Jira Atlassian
  • Tùy chỉnh và hỗ trợ xây dựng hệ thống thương mại điện tử cho khách hàng trên nền tảng Magento Enterprise
  • Hoàn thành dự án đúng thời hạn
  • Được khách hàng hài lòng và đánh giá cao kết quả hợp tác
  • Tiếp tục được khách hàng chọn làm đối tác cho dự án sau